Ocea styrkar resultatet i 2. kvartal 2014

Ocea presenterer auke i både omsetning og inntening i 2. kvartal samanlikna med tilsvarande periode i fjor.

Ocea oppnådde en omsetning i andre kvartal 2014 på MNOK 117 (MNOK 83 på samme tid i fjor) og en EBITDA på MNOK 12,7 (MNOK 1,4), noe som gir en EBITDA margin på 10,8%. Pr andre kvartal 2014 med en omsetning på MNOK 194 (MNOK 172) og en EBITDA på MNOK 14,3 (MNOK 6,3). Selskapet har økt sin omsetning tross utfasing av salg av båter som normalt har bidratt til høye omsetningstall. Ocea har ved utgangen av juni en ordrereserve på MNOK 100 mot MNOK 67 på samme tid i fjor. Etter en lengre periode med tap i Chile har også trenden der snudd til det positive, og de siste månedene har Ocea Chile gitt positive EBITDA bidrag til konsernet.

«Omstillingsprosessene vi har vært gjennom og med fokus på våre kjerneprodukter har gitt resultater», sier CEO Jan Fossberg i en kommentar. ”Men vi skal fortsatt forbedre oss, og vi har en klar målsetting om både økt omsetning og økte bidrag. Dette vil ikke bare være viktig for oss som selskap, men også for bransjen som sådan, da det vil bidra til økt kapasitet og forsterket mulighet for FoU noe som er avgjørende om vi skal lykkes som en viktig bidragsyter til forbedret lønnsomhet hos våre kunder”, sier han videre.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:
Jan Fossberg CEO: +4748029552

Ocea er en ledende leverandør av utstyr og programvare til alle områder av havbruksnæringen. Ocea har som mål å være en foretrukket samarbeidspartner innenfor havbruksteknologi, og en
organisasjon med stor vilje til fleksibilitet i forhold til kunder og en næring i stadig utvikling. Selskapet er godt etablert i alle sine kjernemarkeder, blant annet med datterselskaper i Chile og Storbritannia.